LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.


Lektor dalšího vzdělávání - zkouška profesní kvalifikace
 


Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. je na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z prosince 2015 autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, kód 75-001-T. 

 
 

Bezpečnostní kancelář CZ, jako autorizovaná osoba nabízí zájemcům vykonání zkoušky "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, kód: 75-001-T. Zajišťuje i přípravné kurzy pro zájemce o tuto profesní kvalifikaci a následné vykonání zkoušky.

 

Zájemci nás mohou kontaktovat na emailu: bkcz@email.cz.

 

Přihláška ke zkoušce ke stažení zde: PDF, WORD.

 
Zkouška se provádí podle zák.č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 
1) Ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vymezenou kvalifikačním standardem dané dílčí kvalifikace, se provede zkouškou podle hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace. 
2) Žadatelem o konání zkoušky (dále jen "uchazeč") může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání. 
3) Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanovené částky za zkoušku . Uchazeč zašle přihlášku ke zkoušce autorizované osobě. 
4) Dosažení odborné způsobilosti posuzuje a hodnotí autorizovaná osoba nebo zkušební komise autorizované osoby.

5) Zkouška se provádí podle "hodnotícího standardu" pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Na webu Národní soustavy kvalifikací je zvěřejněn tento hodnotící standard a kvalifikační standard pro profesní kvalifikaci "Lektor dalšího vzdělávání". V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoli odborných dovedností tvořících obsah výuky. Odbornost v jednotlivých pracovních činnostech je základním předpokladem pro vzdělávání dospělých, není však předmětem této zkoušky.

 

Informace o povolání "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

 

Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Zde naleznete odkaz na web Národní soustavy povolání, kde je uvedena specifikace pro povolání "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

 

!!! POZOR - do 05.04.2019 lze zkoušet dle standardu platného od 1.2.2013 do 5.4.2019, od 05.04.2019 se zkouší výhradně podle NOVÉHO STANDARDU !!!

 

Termíny zkoušek:
 
Termíny zkoušek profesní kvalifikace LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a kurzů budou budou stanoveny průběžně v kalendářním roce a budou zveřejněny na tomto webu. Termíny lze stanovit po dohodě, dle individuálních potřeb klienta.
 
Uveřejnění termínu zkoušky "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ":
 
 
14.02.2019 - Praha
29.03.2019 - Praha
30.03.2019 - Veverské Knínice
01.04.2019 - Praha
02.04.2019 - Praha
03.04.2019 - Praha
04.04.2019 - Praha
05.04.2019 - Praha
 
 
Doporučená literatura:
 

BENEŠ, M. Andragogika - teoretické základy. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003.

BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, 2014

BLÍŽKOVSKÝ, B. Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi. Ostrava: Amosium servis, 1992.

GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E. Obecná pedagogika I. Olomouc: Hanex, 1999.

JANIŠ, K., KRAUS, B, VACEK, P. Vybrané kapitoly z pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998.

JŮVA, V. sen. a jun. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1999.

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

MUŽÍK, J. Androdidaktika. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. 

PALÁN, Z., Základy andragogiky. Praha: VŠ J.A.K., 2003.

PALÁN, Z., LANGER, T. Základy andragogiky. 1. vyd. Praha: UJAK, 2008

PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace. Praha: Grada, 2015

POSPÍŠIL, R., VLČKOVÁ, K. Úvod do pedagogiky. ELPORTÁL, Brno: MU Brno, 2006.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. rozšířené vydání. Praha: Portál, 2001.

SVOBODOVÁ, J., ŠMAHELOVÁ, B. Kapitoly z obecné pedagogiky. Brno: MSD, 2007.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Portál 2007.

VORLÍČEK, CH. Úvod do pedagogiky. Praha: Karolinum, 1994.

VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada 2008.

 
 

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. je na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z prosince 2015 autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, kód 75-001-T.  Bezpečnostní kancelář CZ, jako autorizovaná osoba nabízí zájemcům vykonání zkoušky "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, kód: 75-001-T. Zajišťuje i přípravné kurzy pro zájemce o tuto profesní kvalifikaci a následné vykonání zkoušky.Zájemci nás mohou kontaktovat na emailu: bkcz@email.cz nebo telefonicky na 777601678.Zkouška se provádí podle zák.č. 179/2006 Sb. 1) Ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vymezenou kvalifikačním standardem dané dílčí kvalifikace, se provede zkouškou podle hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace. 2) Žadatelem o konání zkoušky (dále jen "uchazeč") může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání. 3) Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanovené částky za zkoušku . Uchazeč zašle přihlášku ke zkoušce autorizované osobě.4) Dosažení odborné způsobilosti posuzuje a hodnotí autorizovaná osoba nebo zkušební komise autorizované osoby.5) Zkouška se provádí podle "hodnotícího standardu" pro příslušnou profesní kvalifikaci.Na webu Národní soustavy kvalifikací je zvěřejněn tento hodnotící standard a kvalifikační standard pro profesní kvalifikaci "Lektor dalšího vzdělávání".

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. je na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z prosince 2015 autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, kód 75-001-T.  Bezpečnostní kancelář CZ, jako autorizovaná osoba nabízí zájemcům vykonání zkoušky "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, kód: 75-001-T. Zajišťuje i přípravné kurzy pro zájemce o tuto profesní kvalifikaci a následné vykonání zkoušky.Zájemci nás mohou kontaktovat na emailu: bkcz@email.cz nebo telefonicky na 777601678.Zkouška se provádí podle zák.č. 179/2006 Sb. 1) Ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vymezenou kvalifikačním standardem dané dílčí kvalifikace, se provede zkouškou podle hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace. 2) Žadatelem o konání zkoušky (dále jen "uchazeč") může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání. 3) Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce a úhrada stanovené částky za zkoušku . Uchazeč zašle přihlášku ke zkoušce autorizované osobě.4) Dosažení odborné způsobilosti posuzuje a hodnotí autorizovaná osoba nebo zkušební komise autorizované osoby.5) Zkouška se provádí podle "hodnotícího standardu" pro příslušnou profesní kvalifikaci.Na webu Národní soustavy kvalifikací je zvěřejněn tento hodnotící standard a kvalifikační standard pro profesní kvalifikaci "Lektor dalšího vzdělávání".

 

Informace o povolání "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání. Zde naleznete odkaz na web Národní soustavy povolání, kde je uvedena specifikace pro povolání "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ", Komunikace, osobnostní rozvoj, Spolupráce s koordinátory a projektanty kurzu při určování a konkretizaci obsahu a struktury kurzu.Rozpracování cílů a obsahu kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.Volba a příprava a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek.Zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů.Příprava a sestavování prezentací.Příprava scénářů a materiálně technického zajištění modelových situací a dalších činností.Navazování vztahu s účastníky dalšího vzdělávání a dohody pravidel a průběhu vzdělávání.Motivování účastníků vzdělávacího programu.Vstupní hodnocení kompetencí a dalších charakteristik účastníků kurzu.Prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů.Vedení a řízení tréninku a procvičování dovedností a kompetencí, vč. využití didaktické techniky.Vedení a řízení modelových situací a dalších činnosti účastníků, vč. využití didaktické techniky.Vedení a řízení diskuzí, vč. využití didaktické techniky.Ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků.Hodnocení účinnosti vzdělávání a tréninku.Poskytování individuálních konzultací.Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací účastníků.Vedení dokumentace kurzu.Instruktáže účastníků vzdělávacího programu o BOZP a PO. Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) dle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK.) Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání ve firmách i vzdělávacích společnostech, má pedagogické a prezentační dovednosti Zkouška je určena všem zájemcům, kteří působí na poli vzdělávání jako lektoři, ale i těm, kteří si chtějí v rámci své profese oficiálně ověřit své znalosti a dovednosti lektora.

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.