COVID - OZNÁMENÍ O OMEZENÍ PROVOZU A ZÁKAZ ZKOUŠEK ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

18.03.2020 10:00

V souvislosti s nařízeními a opatřeními státních orgánů k šíření infekční nákazy "COVID" dochází k omezení provozu naší společnosti. Po dobu nařízených opatření do odvolání nebudou konány zkoušky profesní kvalifikace a vzdělávací odborné a přípravné kurzy ani vykonávány jiné činnosti a služby vyžadující osobní kontakt s odběratelem služeb nebo jeho přítomnost v provozních prostorách naší společnosti. Zákaz zkoušek je nařízen Ministerstvem školství ČR (dále jen MŠMT). Stanovisko MŠMT je následující:

 

"Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů. Konání zkoušek z profesních kvalifikací nelze podřadit pod žádnou z výjimek ze zákazu volného pohybu osob. Citované usnesení vlády neupravuje výjimku pro konání zkoušky z profesní kvalifikace, byť by se jednalo o jednu z možností získání odborné způsobilosti pro získání živnosti nebo doložení odborné způsobilosti podle speciálního zákona. (Stejně, jako je zakázáno vzdělávání ve školách, které také umožňují získání odborné způsobilosti).

Konání zkoušky z profesní kvalifikace nelze zahrnout ani pod výjimku podle bodu I. písm. f) citovaného usnesení, neboť nejde o neodkladnou úřední záležitost. Zkouška z profesní kvalifikace není úřední záležitostí, neboť podle § 25 odst. 1 zákona č. 179/2006 Sb. platí, že postup upravený v § 4 až 8, 17 až 19 a 23 není postupem, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, přičemž konání zkoušky upravují § 17 až 19. Nadto ani nejde o neodkladnou záležitost, neboť konání zkoušky lze odložit bez závažné újmy na právech uchazeče.

Až do doby, než budou usnesením vlády ČR krizová opatření zrušena nebo zmírněna, není možné konat zkoušky z profesních kvalifikací."  

Zdroj MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/konani-zkousek-z-profesnich-kvalifikaci-upresneni-covid-19

Dopis se stanoviskem MŠMT o zákazu zkoušek je zde.

 

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen MVČR) jako autorizující orgán zkoušek strážný a detektiv koncipient uvedlo k zákazu zkoušek profesní kvalifikace následující stanovisko:

 

18. 3. 2020 – Pozastavení zkoušek profesních kvalifikací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako gestor pro oblast zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vydalo následující vyjádření:

Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření s účinností od 16. března 2020 zakázalo až na výjimky volný pohyb osob. Jednou z výjimek je cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Usneseními vlády nebyla výslovně zakázána možnost konání zkoušek podle Národní soustavy kvalifikací a pořádání rekvalifikačních kurzů, zkušební komise by tedy teoreticky mohly vykonávat činnost, protože na výkon práce se vztahuje výjimka.

Osobní přítomnost uchazečů u zkoušek a při vzdělávání v rekvalifikacích však znemožňuje zákaz volného pohybu osob usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, které až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů.Zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích je tedy nutné odložit.

Zdroj: web MVČR (www.mvcr.cz).

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.