ZKOUŠKY STRÁŽNÝ A DETEKTIV KONCIPIENT - TERMÍNY

Na těchto internetových stránkách jsou na základě novelizace zákona 179/2006 Sb., zvěřejňovány termíny zkoušek u autorizovaných osob: 

 

Autorizovaná osoba - Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. 

sídlo: Hybernská 1613/38, Praha 1 - Nové Město,

 

a autorizované osoby Ing. Luděk Knesl a dalších autorizovaných osob, pro které společnost Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. zajišťuje administrativně technický servis pro realizaci zkoušky.

 

Na termíny zkoušek, které nejsou označeny "obsazen", lze zasílat přihlášky. Zkouškou se rozumí zkouška odborné způsobilosti pro profesní kvalifikace "strážný" nebo "detektiv koncipient" konaná podle zákona č. 179/2006 Sb., o oveřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

  Upozorňujeme jednotlivce a malé skupiny uchazečů, že je vhodné telefonicky se informovat o možnosti vykonání zkoušky v "obsazeném termínu", protože z některých termínů mohou být dříve přihlášené osoby omluveny.

 

Přihlášky ke stažení:

Přihláška pro jednotlivce (PDF)

Přihláška pro skupinu (PDF)

 

11.11.2021 - zkoušky strážný 

(!!! před přihlášením je nutné nás telefonicky kontaktovat na tel. 777140347 !!!)

 

 

 

Zkoušky se konají v místě sídla autorizované osoby Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o., začátek zkoušky bude v odpoleních hodinách, nebude-li pro daný termín nebo zkoušku stanoveno jinak. Podrobmé informace obdržíte ve své pozvánce ke zkoušce.

 

Změna termínu vyhrazena!  (Termín zkoušek určuje autorizovaná osoba.)

 

Důležitá informace o doporučeních, provozních a bezpečnostních opatřeních ke zkouškám odborné způsobilosti:

 

Uchazeči si s sebou ke zkoušce odborné způsobilosti prováděné dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen zákon) přinesou platný průkaz totožnosti, psací potřeby a nezbytné zdravotní pomůcky, např. brýle ke čtení či naslouchátko pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje. Zkouška se skládá dle platného hodnotícího standardu v jazyce českém.

 

V případě že potřebujete obecné informace ke konání zkoušky doporučujeme nastudovat potřebné informace na webu: www.narodnikvalifikace.cz , www.mvcr.cz , www.msmt.cz , www.bezpecnostnikancelar.cz nebo kontaktujte naši společnost e-mailem nebo telefonicky. 

 

V prostorách společnosti Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. se sídlem Hybernská 1613/38, Praha 1 (dále jen Bezpečnostní kancelář CZ nebo společnost) je stanoven zákaz nošení zbraní a věcí, které mohou ohrozit životy a zdraví osob nebo poškodit majetek (dále jen nebezpečná věc). Držitele zbraní i ostatní osoby žádáme, aby akceptovali toto bezpečnostní opatření. V celé budově sídla společnosti je stanoven zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Každá osoba vstupující do prostor společnosti musí být v souvislosti s prováděním zkoušky schopna prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti vydaným orgánem veřejné správy (dále jen průkaz totožnosti); společnost Bezpečnostní kancelář CZ si vyhrazuje právo nevpustit do svých prostor osobu nebo vykázat ze svých prostor osobu, která odmítne v souvislosti s konáním zkoušky dle zákona prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti a důvod vstupu do prostor společnosti nebo má u sebe zbraň nebo jinou nebezpečnou věc či může znečistit ostatní osoby nebo prostory společnosti nebo společné prostory budovy v užívání společnosti svým oděvem nebo svým jednáním nebo odmítne akceptovat tyto provozně - bezpečnostní opatření společnosti nebo bezpečnostní směrnice BOZP a PO, se kterými bude seznámena před zahájením zkoušky. V prostorách společnosti není povolena veřejná ani jiná reprodukce audiovizuálních či jiných děl. Do prostor společnosti nebude vpuštěna osoba, která jeví známky toho, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, či bude znečištěna nebo bude u sebe mít znečištěnou věc. Společnost Bezpečnostní kancelář CZ si vyhrazuje právo vykázat ze svých prostor osobu, která svým chováním hrubě naruší pokojný stav nebo u níž bude následně zjištěno, že porušila zákaz nošení a vnášení nebezpečných věcí do prostor společnosti nebo zákaz kouření nebo se chová hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv či jiné audiovizuální nebo jíné dílo nebo používá hlasitě audiovizuální techniku nebo jiné prostředky nebo obtěžuje ostatní osoby jiným nevhodným chováním nebo jeví známky požití alkoholu nebo jiných návykových látek nebo neuposlechne pokyny zaměstnance společnosti nebo člena zkušební komise směřující k zajištění bezpečnosti osob nebo majetku nebo řádného průběhu zkoušky odborné způsobilosti. V budově platí požárně - bezpečnostní a evakuační směrnice vydané vlastníkem nemovitosti, které jsou dostupné ve společných prostorách budovy. Za prostory společnosti jsou považovány i jiné prostory než sídlo společnosti v případech, že společnost Bezpečnostní kancelář CZ v nich provádí zkoušku dle zákona po dohodě s vlastníkem techto prostor (např. pronajaté prostory k učelu zkoušky, učebny apod.); bezpečnostní předpisy a požadavky na BOZP a PO takovýchto objektů a prostor nejsou tímto dotčeny.

Vyhledávání

Kontakt

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. Hybernská 1613/38
Praha 1 - Nové Město
110 00
226 211 021

Bezpečnostní kancelář CZ, s.r.o. od 31.12.2021 přerušila činnost.